کودکان همدانی در پویش بوسیدن روی ماه شرکت کردند

کودکان همدانی با بوسیدن دست مادر و ادای احترام به مادران خود در هفته گرامی داشت مقام زن ، در پویش بوسیدن روی ماه شرکت کردند.

عکس از: طنین یاس
تاریخ : 10:21 - 1401/10/28