زنان و سیاست
V
آرشیو
امروز زنان بلوچ در مقابله با تفرقه، ناهنجاریها و جریانات تکفیری جایگاه ویژه‌ای دارند
سردار مرتضوی در هشتمین همایش نقش آفرینی زنان بلوچ در چابهار گفت: آگاهی و بصیرت امروز جامعه بلوچ موجب تحیر دشمنان و نگرانی آنان شده است.