قم
V
آرشیو
عبادت ده جز دارد یکی از اجزای آن کسب روزی حلال جهت قوام خانوده است
مربی قرآنی پایگاه بسیج حکیمه خاتون، نهاد خانواده را یکی از ارکان حیاتی هر جامعه دانست و افزود: برای اینکه این نهاد به نقطه ی مطلوب برسد باید به یک سری شاخص ها و الگوهای موفق دست پیدا کنیم .