نگاه تربیتی مادر در کسوت مشاوره در خانواده عامل انسجام مملکت و امت
شایق با تأکید بر اینکه مادر باید خاصیت مادرانه داشته باشد و با صبوری مانند مشاور در کنار خانواده باشد عنوان کرد: این نوع نگاه تربیتی مادر در کسوت مشاوره می‌تواند عامل انسجام مملکت و امت ما باشد.