گرمای حضور گلستانی‌ها بر سرمای زمستان غلبه کرد
مردم گلستان در نخستین ساعات رای‌گیری پای صندوق‌ها حاضر شدند به گونه‌ای که سرمای زمستان هم حریف آنها نشد.