جزئیات ارجاع بیماران به مراکز درمانی پس از خوداظهاری دیابت و فشار خون
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درباره جزئیات ارجاع بیماران به مراکز درمانی پس از خوداظهاری دیابت و پرفشاری خون توضیح داد.