فرهنگی
V
آرشیو
سطح نگرش هیاتی‌ها با مهرواره «هوای نو» گسترش می‌یابد
دبیر مهرواره «هوای نو» معتقد است این رویداد دو هدف مهم را دنبال می‌کند که یکی ارتقاء سطح نگرش هیات‌ها نسبت به پیرامون خود است و دیگری ایجاد تغییر در نگاه مردم تا بگوییم هیات‌ها فقط برای مناسبت‌های مذهبی نیست.