بانوان امیدآفرین در جام رسانه‌ امید
بانوان امیدآفرین در جام رسانه‌ ای امید که دانشگاه جامع انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. عکاس -راضیه حاجی لویی