همدان
V
آرشیو
برپائی نمایشگاه طرح «اسوه» در اسدآباد
معصومه کاکایی، از برپایی نمایشگاه طرح اسوه در راستای گرامیداشت کنگره ۸ هزار شهید سرافراز استان همدان در این شهرستان خبر داد.