به انزوا کشیدن بانوان فعال در عرصه انتخابات برنامه شوم دشمن
نقش زنان در اتفاقات و تصمیمات کشور آنچنان مهم است که در اتفاقات سال‌های گذشته بیشترین برنامه های شوم دشمن برای درگیر کردن زنان و سرگرم کردن آنان به امور کم اهمیت تر بوده تا زنان از عرصه مهم و نقش موثری که در پیشرفت کشور و پیروزی آن در تمامی صحنه های تقابل با دشمن دارند غافل بمانند.