حماسه و مقاومت
V
آرشیو
دعوت پدر و مادر تکاور پاسدار شهید «ابراهیم تبرته فراهانی» از مردم ایران برای شرکت در انتخابات
از استان مرکزی؛ در آستانه انتخابات پدر و مادر شهید تکاور پاسدار «ابراهیم تبرته فراهانی» مردم ایران را به حضور پرشور در انتخابات دعوت می کنند‌.