فلسفه قربانی عید ابراهیمی؛ تحکیم رابطه خلق با خلق است
عید قربان، روز آزمایش و امتحان حضرت ابراهیم(ع) و حضرت اسماعیل(ع) است که از آن سربلند بیرون آمدند.سنّت قربانی در روز عید قربان نیز یادبود رخداد ذبح اسماعیل است.