سبک زندگی
V
آرشیو
میناکاری؛ هنری که قلب و روح انسان را صیقل می دهد/ جل مشکل مجوز کارگاه های کوچک با ثبت هنر میناکاری
کارگاه میناکاری آن هم از جنس هنرنمایی 60 بانوی هنرجو در کنار مربی کاربلدی که کارآفرینی را چاشنی دست های پرتوان هنری اش کرده است خود قابی زیبا از حضور موفق زنانه در عرصه حفظ هنر - صنعت هایی است که عطر فرهنگ و اصالت یک قوم یا ملت را در خود دارد.