شاخصه های رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی در اندیشه های امام راحل و رهبر انقلاب
مظهر شعارهای انقلاب اسلامی بودن و برای خدمت به مردم شب و روز نشناختن و در مسائل خارجی از فرصت ها به بهترین وجه استفاده کردن از ویژگی های رئیس جمهور شهید و از مهم ترین شاخصه های رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی است .