کرمان
V
آرشیو
انگشت های جوهری حوزه انتخابیه ای متفاوت با شهدا
اینجا گلزار شهدای بین المللی کرمان مردم و خانواده شهدا در روز برفی به پای صندوق های رای آمدند تا اقتدار ایران و کرمان را نشان دهند همه انگشت های جوهری را به شهدا و حاج قاسم نشان می دادند