مرتبه و منزلت زن در مکتب امام خمینی (ره) در مرام فمنیستی دست نیافتنی است ! / در منظر امام، اسلام زنان را سربلند و شایسته می خواهد
نوری صادق گفت : در دیدگاه امام، زن دارای مرتبه و منزلتی است که هیچ مکتب و مرام فمینیستی که زن را تا سطح یک ملعبه و یا ابزار کار نزول داده است، یارای دسترسی به آن را ندارد.