سیستان و بلوچستان
V
آرشیو
نمای از اقتدار زن ایرانی با رژه فتنه شکن بانوان گردان های کوثر زاهدانی
همزمان با برگزاری رژه 31 شهریور ، 4 گردان کوثر بسیج جامعه زنان شهرستان زاهدان در قالب 3 گروهان شیعه و یک گروهان سنی با انجام رژه ای مقتدر و دشمن شکن بر وحدت و اعلام آمادگی خود برای مقابله با هر توطئه ای تأکید کردند.