شنیدن آرزوی زنی که کارتن‌خواب‌ها را نجات می‌دهد
تصویر کودکان کار، زنان و مردان کارتن‌خواب، معتاد، دستفروشان سر چهارراه و در یک کلام دیدن آسیب‌های اجتماعی و دست‌روی‌دست گذاشتن اذیتش می‌کرد. هنوز هم می‌کند.