اینفوگرافی | بزرگداشت شاهچراغ
روز 26 اردیبهشت مصادف با 6 ذی القعدة به عنوان روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی ملقب به شاهچراغ ثبت شده است. ﻣﺮدی ﺑﺨﺸﻨﺪه، ﮐﺮﯾﻢ و دارای ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ که ﭘﺪرش - ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم - اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار را ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﻣﯽداﺷﺖ و ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺖ وﯾﮋه‌ای داﺷﺖ.