تشکل ها
V
آرشیو
دقت بانوان در برنامه ریزی های کشور حائز اهمیت است/ تعامل گام های موثر در جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی حوزه زنان
مسئول بسیج جامعه زنان استان کردستان : شناخت فرصت ها و تهدیدها در حوزه زنان بسیار مهم است و کارکرد دشمن بر فکر، اندیشه، روان ، اخلاق و عملکرد بانوان برنامه ریزی مهمی را انجام داده است و از هر راهی برای براندازی نظام استفاده خواهد کرد.