ادبیات و نشر
V
آرشیو
خبر تاسف‌باری که قلب کتاب دوستان را به درد می‌آورد
شهر کتاب بهشتی، یکی‌ از کتابفروشی‌های پرمخاطب و مرکزی تهران‌، به‌دلیل افزایش بهای اجاره ملک تعطیل شد.