نافذالبصیره بودن، ویژگی بارز حضرت عباس(ع) /  ولایت مداری تنها به سیاست منحصر نمی شود
یک استاد یار حلقات صالحین گفت: اگر در روایات از علمدار کربلا به عنوان نافذالبصیره یاد شده به این دلیل است که این صفت مهم در شناخت شخصیت عظیم ایشان ارائه طریق می کند. گاه درون و مغز مطلبی حق است و ظاهر آن تلخ که در نتیجه باطل جلوه می کند.گاه ظاهر بسیار شیرین و زیباست و باطن تلخ است و شناخت حقیقت این دو مطلب کار اهل بصیرت است.