خوزستان
V
آرشیو
روح معنوی خانواده های ایرانی با حضور معنویت اهل بیت مستدام تر خواهد شد
یک پژوهشگر مسائل سیاسی و بین الملل گفت: در کنار سفره های سحر و افطار نشستن های اعضای خانه، حالات معنوی ماه رمضان و قرآن به سر کردن های دسته جمعی نشان دهنده این است که هر خانواده همانند مشت محکمی است که روح معنویت در آن دمیده و در برابر هر طرح و برنامه و تهاجم فرهنگی قد علم کرده است و با هر بادی نمی لرزد.