والدین در تکمیل پازل تربیتی فرزندان نقشی مشترک دارند
مشاور خانواده گفت: مه شرایط و همه جوانب تربیتی مثل یک پازل کنار هم قرار می گیرند و باعث رشد شخصیتی، رفتاری و روانی دختر در آینده می شوند پس اگر بخواهیم یک رابطه سالم و پایدار بین دختر و پدر باشد باید از همان سال های ابتدایی ضمن درستی و اصلاح روابط پدر و مادر با توافق همدیگر روش تربیتی فرزندان پیاده شود.