کردستان
V
آرشیو
«عهد خدمت» قراری برای خدمت به محرومین
دانشجویان «عهد خدمت» بسیج دانشجویی استان کُردستان هرساله در قالب اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور یافته و به مردم خدمات گوناگونی ارائه می‌دهند.