ترویج حجاب از منظر قرآن ، حکمی که نسخ نشده است / جامعه منهای حجاب و عفاف، جامعه ای
عالم اهل سنت کردستان گفت: مقوله عفاف و حجاب به معنی محدودیت نیست؛ بلکه مصونیت است و در مقابل دستور الهی به آن تقید داشته باشد و این را در نظر بگیرد که وظیفه الهی را حتماً باید انجام بدهد.