7 ویژگی مشترک شهید رجایی و شهید آیت الله رئیسی
اسماعیل زاده در رابطه با ویژگی های بارز شهید رئیسی گفت: مردمی شهید رئیسی را در بسیاری از صحنه های می توان دید.