رضایتمندی از زندگی ، بستر موفقیت و کامیابی
بدون تردید زندگی باید کرد اما می‌توان پرسید زندگی گوارا و لذت بخش کدام است، بشر در جستجوی خوشبختی است و در پی آن است که به زندگی رضایتمندانه دست می یابد.