ورزش بانوان
V
آرشیو
وقتی موفقیت زنان ایرانی ضدانقلاب را خشمگین می کند
یکی از علت های تلخ کامی ضدانقلاب از موفقیت های ورزشی زنان ایرانی مساله حجاب ورزشکاران ایرانی بوده است. همیشه ادعای ضدانقلاب محدودیت زنان ایرانی بویژه با پوشش حجاب بوده است اما وقتی زنان ایرانی در میادین بین المللی موفقیت های چشمگیری کسب می کنند و بالاتر از خصوصا زنان غربی قرار می گیرند، این موضوع باعث رنجش خاطر شدید آنان می شود.