دین و اندیشه
V
آرشیو
آداب سفره دوازده خصلت است
حضرت فاطمه علی‌ها السّلام فرمودند: در آداب سفره دوازده خصلت است که هر مسلماني باید آن را بداند.