دین و اندیشه
V
آرشیو
وقف؛ سنت حسنه و ماندگار در طول تاریخ بشریت
یک کارشناس مذهبی، درمورد اهمیت سنت حسنه وقف و کارکرد‌های مختلف آن توضیحاتی داد.