مناسبت ها
V
آرشیو
بازخوانی خاطرات ۲۹ بهمن تبریز به روایت ویسنده کتاب دختر تبریزی
صدیقه صارمی نویسنده کتاب دختر تبریزی در آستانه 29 بهمن ، سالروز قیام مردم تبریز به بازخوانی خاطرات ۲۹ بهمن تبریز پرداخت.