رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: آمار کاهش جمعیت سیر نزولی دارد / هنوز به مرحله گذار نرسیده ایم
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به بحران سالمندی گفت: آمار کاهش جمعیت سیر نزولی داشته اما هنوز به مرحله گذار نرسیده ایم به همین دلیل باید نگاه متولیان به بحث سلامت زنان در اولویت باشد.