لرستان
V
آرشیو
مستند یا خرافه بودن دق الباب مساجد و مژده پایان ماه صفر!؟
نحوست ماه صفر در طول زمان در اذهان مردم شکل گرفته است ولی اصل نحوست و شوم بودن ماه صفر ثابت نیست و هیچ دلیل عقلی و نقلی معتبری دال بر نحوست این ماه نداریم و تفاوتی میان این ماه و ماههای دیگر نیست.