نگاه غربی و شرقی به زن ؛ دوگانه ایی که هیچ تفاوتی ندارد/ الگوی سوم برگرفته از منظومه فکری امامین انقلاب، روایت زن از دیدگاه اسلام
روایت انقلاب اسلامی از زن الگوی سوم مسلمان زنی است عفیف ،محجبه و شریف و در متن و مرکز.این تعریف برگرفته از منظومه فکری امامین انقلاب است.