خانه و خانه داری
V
آرشیو
محصولات پاک کننده سموم ناسالم منتشر می کنند
بر اساس تحقیقات جدید، محصولات روزمره ای که برای تمیز کردن یا خوشبو کردن هوا استفاده می شوند، ممکن است صدها ترکیب آلی فرار خطرناک را آزاد کنند.