امام (ره) و رهبری
V
آرشیو
زنِ ایرانیِ سربلند  / وحدت بزرگ ترین سرمایه ملی ایرانیان
توصیه مهم رهبر انقلاب درباره متهم نکردن کم حجابان به بی دینی حکایت از وجود یک مشکل اساسی در این زمینه در بین انقلابی ها دارد که سال¬هاست موجب دوقطبی و دور شدن عده ای از کم حجاب ها از فضای انقلاب ست.