پوشیدگی بدن و پرهیز از نمایش و برهنگی جسم امری فطری در بشر بوده و هست
فرمانده سپاه ناحیه آبدانان گفت: پوشیدگی بدن و پرهیز از نمایش و برهنگی جسم امری فطری در بشر بوده و هست و شواهد مختلف اجتماعی، تاریخی و روانشناختی بر آن گواهی می‌دهند.