نگرش اسلام به خانواده، نگرشی توأمان با قداست، حرمت و اهمیت است
مدرس حوزه علمیه خواهران شهرستان سملقان با اشاره به اینکه فساد و فحشا در غرب معضلات متعددی چون ازدواج های سفید، هم جنس گرایی، ازدواج با اشیا و... را به دنبال داشته است ، گفت: نگرش اسلام به خانواده، نگرشی توأمان با قداست، حرمت و اهمیت است.