تجمع بانوان فاطمی شهرستان هرمزگان علیه بی حجابی مقابل دادگستری این استان
جمعی از بانوان فاطمی با تجمع مقابل دادستانی استان هرمزگان مطالبات خود در خصوص توجه به مسئله حجاب و عفاف را مطرح کردند . دادتان و معاون ایشان در جمع خواهران حضور یافته و شنونده و پاسخگوی مطالبات آنها بودند.