یک وارث جدید برای پادشاهی ایران پیدا شد!
چندی است در فضای مجازی اسم بابک میرزای قاجار به چشم مخاطبان آشنا شده است. این شخص ادعا می‌کند از نوادگان قاجار بوده و وارث تاج و تخت پادشاهی ایران است و قصد احیای این سلسله را دارد! البته که این حرف‌ها بیشتر مایه تمسخر مردم قرار گرفته. وی همچنین مدعی است: «سلسله قاجاریه و پادشاهانی همچون محمد قاجار و فتحعلی شاه قاجار جز خدمت کاری انجام ندادند!» قابل ذکر بوده نسبت فامیلی وی با شاهان قاجار هم محل شک و تردید است.