عملکرد ۲۷ متولی حجاب در کشور/ وظیفه ی مردم چیست؟
در گذشته برخی از دستگاه‌ها تکالیف خود را در حوزه فرهنگ از جمله مسئله عفاف و حجاب فراموش کردند و متاسفانه باید گفت در مقوله عفاف و حجاب از کار فرهنگی تمیز و اثرگذار غافل شدیم و البته این غفلت از خواب‌زدگی دستگاه های متولی در حوزه عفاف و حجاب کلید خورد.