فیلم
V
آرشیو
مشارکت حداکثری در انتخابات نشان وحدت و قدرت نمایی مردم ایران است
استاد حوزه و دانشگاه گفت: مشارکت بالا در انتخابات نمونه ای از قدرت نمایی و نشان دادن وحدت به دشمنان و دوستانی است که دل در گرو بیگانگان دارند و ضربه محکمی به یاوه گویی دشمنان است.