1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
کد عکس : 148128

جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده

جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان در زمین چمن کهل نقده با مشارکت سپاه پاسداران، اداره ورزش و جوانان و امورعشایر شهرستان امروز پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار شد.

عکس از:
تاریخ : 19:30 - 1402/02/21
دانلود آلبوم تصویری
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده
1402/02/21 - 19:30
جشنواره بازی های بومی و محلی و غذاهای سنتی و صنایع دستی بانوان شهرستان نقده