1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
کد عکس : 191017

راهیان نور، کربلای ایران، مناطق عملیاتی جنوب

به گزارش خبرگزاری زنان ایران در همدان، ۹۵ نفر از بانوان بسیجی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بهار به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

عکس از:
تاریخ : 23:45 - 1402/12/19
دانلود آلبوم تصویری
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور
1402/12/19 - 23:45
اعزام 95 نفر از بانوان شهرستان یهار به اردوی راهیان نور