1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
کد عکس : 191094

ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز برگزار شد

در آستانه سال جدید، ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» با حضور کودکان و نوجوانان در خانه هنرمندان کرج برگزار شد.

عکس از: الهه ملا حسینی
تاریخ : 19:37 - 1402/12/24
دانلود آلبوم تصویری
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز
1402/12/24 - 19:37
ورکشاپ «تخم‌مرغ‌های رنگی» در البرز