باشگاه نویسندگان
V
آرشیو
لزوم دانش افزایی دانش آموزان در مقابل بحران های اجتماعی
یک دانش آموز پایه دهم عنوان کرد: بهترین روش برای مصون سازی و توانمندی دانش آموزان در بحران های اجتماعی، دانش افزایی است.