باشگاه نویسندگان
V
آرشیو
فیک نیوزها در کمین اند/ چرا با وجود رشد وسایل ارتباطی فیک نیوزها گسترش یافتند؟
فیک نیوزها یا همان اخبار جعلی برای شکل دهی افکار عمومی بر اساس باورهای غلط تهیه و منتشر می شوند و در این راه کسانی که این جعلیات را می سازند به خوبی از کذب بودن آن با خبر هستند اما جهت فریب و مسموم سازی اذهان عموم از هیچ کاری دریغ نمی کنند.