داغ های مجازی
V
آرشیو
تصویر جنجالی از درگیری افغان‌های مهاجر در مترو
برترین‌ها: تصویری از درگیری افغان‌های مهاجر در مترو تهران بحث‌برانگیز شده است. در هفته‌های گذشته اخبار حضور مهاجرین غیرقانونی در ایران به موضوعی داغ تبدیل شده است. مسئله ورود بی‌رویه مهاجرین افغانستانی به ایران، واکنش‌های مخالف و موافقی را به‌همراه داشته؛ البته که کفه ترازو به‌سمت مخالفین سنگینی می‌کند. عده‌ای از منظر مخاطرات امنیتی به این موضوع نقد کرده و خواستار ورود وزارت کشور برای ساماندهی شده‌اند و برخی هم با عینک اقتصادی، این مسئله را فرصتی برای فراهم‌شدن نیروی کار موردنیاز دانسته‌اند.