با خدمات رژیم پهلوی به زنان بیشتر آشنا شوید!/
فساد آنقدر در دوره پهلوی سیستماتیک بود که دربار پهلوی خود مروج آن بود و اسدالله اعلم که به عنوان وزیر دربار پهلوی دوم کار می کرد خود دلال جنسی محمدرضاشاه بود و برخی افراد برای پارتی های کثیف جنسی دربار دختران و زنان را به دام می انداختند. کار انقدر شدت گرفت که حتی محل نگهداری فرزندان نامشروع زنان روسپی آنهم به عنوان یک دستاورد در دوره پهلوی دوم تشکیل شد.