پرونده ویژه
V
آرشیو
چرا نحوه نقش پذیری بانوان در جامعه مهم است؟/ نفرت پراکنی چه بلایی سر زندگی و رویاهای زنانه می آورد؟
ضد انقلاب سعی دارد زنان را با ترویج نفرت پراکنی به سمت ایجاد خشونت در جامعه سوق دهد و آنان را به ابزاری جهت اعمال سیاست های خود بدل سازند. از این رو شاهد نوعی التقاط و انحراف در نقش پذیری زنان در جامعه هستیم که رگ و ریشه های غربی می یابد.