اسلام هراسی، تقابل غرب در رشد روز افزون اسلام

بررسی 5 دلیل اسلام عصبیت غرب نسبت به اسلام از پیروزی انقلاب اسلامی تا حادثه 11 سپتامبر

در ريشه يابي اسلام هراسي معاصر مي توان گفت عصبيت ديرينه اروپايي ها که از زمان جنگ هاي صليبي شکل گرفته بود تجديد حيات يافته و تقويت شده است.هنوز تعصب ضداسلامي بر بسياري از رويکرد هاي اروپا در قبال جهان اسلام، اصول ديني آن، قواعد اجتماعي و سبک زندگي آن و نتيجتا بر نگرش به مسلمانان ساکن اروپا سايه افکنده و ظهور اسلام سياسي، حساسيت را در قبال مسلمانان بيشتر کرده است.
بررسی 5 دلیل اسلام عصبیت غرب نسبت به اسلام از پیروزی انقلاب اسلامی تا حادثه 11 سپتامبر
1402/11/19 - 14:02
تاریخ و ساعت خبر:
189868
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - روند روز افزون اسلام هراسي و اسلام ستيزي در غرب، فضاي بي اعتمادي ميان جهان اسلام و غرب را تشديد نموده و حيات جوامع مسلمان غرب به ويژه اروپا را دشوار ساخته است. حادثه 11 سپتامبر نقطه عطفي در نحوه نگرش دنياي غرب به اسلام و مسلمانان و نحوه تعامل با آنان بوده و روابط ميان ميزبان غربي و جوامع مسلمان مهاجر را به شدت متاثر ساخته است.برخي صاحب نظران غربي تلاش کرده اند اسلام هراسي را به عنوان يک روند واکنشي و به عنوان يکي از پيامدهاي اصلي حادثه 11 سپتامبر و حملات تروريستي در اروپا معرفي نمايند.
تصور و تلقي اسلام هراسي در اين قالب، به اين دسته از متفکران اجازه مي دهد تا اين فرضيه را مطرح نمايند که اگر آنچه آنها تروريسم اسلامي يا جهادي مي نامند متوقف شود اسلام هراسي هم متوقف خواهد شد.زيرا اسلام هراسي معلول مستقيم حادثه يازده سپتامبر و ساير حوادث تروريستي است.اين نگرش به وضوح با ناديده گرفتن واقعيت هاي تاريخي و ميداني، تلاش مي کند مسلمانان را به عنوان عامل و مقصر اصلي در روند روزافزون اسلام هراسي معرفي نمايد.
واقعيت هاي تاريخي و ميداني روشن مي سازد که اين نگرش ناقص و نادرست است.اسلام هراسي و ريشه هاي آن به قبل از يازده سپتامبر برمي گردد. همان گونه که "مرکز اروپايي پايش نژادپرستي و بيگانه ستيزي" در گزارش خود درباره ي اسلام هراسي در 15 کشور اروپايي در پي حملات يازده سپتامبر عنوان کرد،بخش اعظم آنچه بعد از يازده سپتامبر رخ داد بر نگرش هاي قبلي اسلام هراسي و بيگانه ستيزي استوار بود. برخي بر تاکيد بر اسلام هراسي به عنوان پديده اي معاصر، تاکيد مي کنند که اسلام هراسي از سال هاي آخر قرن بيستم و به ويژه در کشورهاي اروپايي بروز يافته است.
ريشه هاي تاريخي اسلام هراسي:
با توجه به شواهد تاريخي، مي توان گفت که ريشه ضديت با اسلام و اسلام هراسي به نحستين سال هاي تعامل اسلام و دنياي مسيحي و به طور خاص به دوره جنگ هاي صليبي باز مي گردد.مهم ترين برخورد و تقابل دنياي اسلام با اروپا در قرون ميانه (قرون 12 و 13) را جنگ هاي صليبي مي نامند که طي آن مسلمانان و مسيحيان بارها بر سر بيت المقدس با يکديگر جنگيدند.نخستين کسي که لواي جنگ را برافراشت راهبي به نام پطرس از اهالي گل( فرانسه فعلي) بود. جنگ هاي صليبي شامل هشت جنگ هست که در جنگ اول و چهارم هيچ يک از پادشاهان اروپايي دخالت نداشتند و فقط نجبا و اشراف زادگان، فرماندهي صليبي ها را بر عهده داشتند.غير از جنگ اول در باقي جنگ ها مسيحيان از مسلمانان شکست خوردند.
بنابراين در ريشه يابي اسلام هراسي معاصر مي توان گفت عصبيت ديرينه اروپايي ها که از زمان جنگ هاي صليبي شکل گرفته بود تجديد حيات يافته و تقويت شده است.هنوز تعصب ضداسلامي بر بسياري از رويکرد هاي اروپا در قبال جهان اسلام، اصول ديني آن، قواعد اجتماعي و سبک زندگي آن و نتيجتا بر نگرش به مسلمانان ساکن اروپا سايه افکنده و ظهور اسلام سياسي، حساسيت را در قبال مسلمانان بيشتر کرده است.
غربي ها در مواجهه با جهان اسلام به رغم آن که به شدت از تمدن اسلامي متاثر شده و اصولا نوزايي تمدن خود را مديون تمدن اسلامي هستند، همواره خود را، تمدن و فرهنگ برتر و بر حق دانسته و تلاش کرده اند ارزش هاي فرهنگي و تمدني اسلام را تحقير نمايند.با وجود تاثيرات شگرف علمي و فرهنگي دنياي اسلام که تمدن مسيحي در اروپا بين قرون هفتم تا پانزدهم به طور يک سويه از آن بهره مند شد( اين تمدن در آن زمان چيزي نداشت که به تمدن اسلامي عرضه کند)، اسلام و مسلمانان چندان با مدارا و پذيرش اروپايي ها مواجه نشدند.
در بررسي اسلام هراسي معاصر، چند موج را ميتوان براي آن برشمرد:
موج اول مشخصا از دهه 1980 شکل گرفت و ريشه آن به پيروزي انقلاب اسلامي ايران و پيامدهاي گسترده آن در جهان اسلام باز مي گشت.بيم از بيداري اسلامي مسلمانان،واکنش هاي غرب را در قالب اسلام ستيزي به همراه داشت.انتشار کتاب موهن سلمان رشدي را مي توان اوج اين جريان در اواخر دهه 1980 قلمداد نمود.
موج دوم اسلام هراسي را مي توان بعد از حادثه 11 سپتامبر دانست.در اين دوره، رسانه هاي غربي تلاش نموده اند اين گونه القا نمايند که خطوط تقابل ميان اسلام و غرب نمايان و تشديد شده است.
موج سوم اسلام هراسي، از هراس اروپايي ها از رشد روزافزون اسلام و مسلمانان در اروپا و پيش بيني ها در مورد غلبه جمعيتي مسلمانان در برخي نقاط اروپا تا پايان قرن بيست و يکم نشات گرفت.اين موج از سال 2005 با انتشار کاريکاتورهاي موهن و اهانت آميز به ساحت مقدس پيامبر اکرم ص توسط رسانه هاي دانمارک و سرايت آن به رسانه هاي ديگر در اروپا آغاز شد.
در پي حملات 11 سپتامبر، دولت هاي غربي و افکار عمومي آن ها حساسيت بيشتري بر مسئله جوامع مسلمان در کشورهاي خود معطوف داشته اند.از مهم ترين تحولات برگرفته از اين حوادث،ممنوعيت رسمي روسري و حجاب در مدارس فرانسه از سال 2004 بود.
اسلام هراسي بعد از حادثه 11 سپتامبر در ابعاد مختلفي مشهود بود که در اين جا به آن اشاره گردد.
1.بدرفتاري و اقدامات امنيتي-پليسي در قبال مسلمانان
2.تصويرسازي هاي رسانه اي
3.اسلام هراسي در ابعاد رسمي( توسط محافل رسمي و سياسي در غرب)
4.نگرش هاي عمومي در اروپا نسبت به مسلمانان
5.يورابيا( از جمله واژه هاي سياسي جديد است که در چارچوب اسلام هراسي در رابطه با حضور مسلمانان در اروپا ابداع گرديده است.متشکل از دو واژه يوروپ( اروپا) و عربيا(عربي) است.اشاره به اين دارد که در آينده، اروپا با گسترش بيش از پيش جمعيت مسلمان عمدتا عرب، متحد دنياي عرب يا حتي زير مجموعه آن واقع مي شود.
با وجود موج گسترده اسلام هراسي و محدوديت ها و فشارهاي روزافزون بر مسلمانان در کشورهاي غربي وتصويرسازي مسموم رسانه اي،موج بيداري اسلامي در جهان اسلام،نقش روزافزون مسلمانان غرب در حيات اجتماعي،سياسي و اقتصادي جامعه ميزبان و توجه روزافزون آنان به هويت اسلامي و شعائر ديني نشان دهنده ناکامي غرب در حصول به اهداف خود در دامن زدن به جريان اسلام هراسي است.واقعيتي که سياست مداران و رسانه هاي غربي را هراسان تر کرده است.
منبع: اسلام هراسي و اسلام ستيزي: ده سال پس از حادثه 11 سپتامبر، خليل شيرغلامي

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
یادداشت ، اسلام هراسی ، اسلام ستیزی ، حادثه 11 سپتامبر، پیروزی انقلاب اسلامی ،جنگ های صلیبی
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیاسی
V
آرشیو