مدیر حوزه علیمه حضرت معصومه زاهدان :

دفاع از دستاوردهای انقلاب و موقعیت زنان ایرانی، وظیفه افرادی که امام(ره) و نهضت او را شناختند/ تأکید محققین غربی بر نقش سیاسی زن مسلمان ایرانی

مدیر حوزه علمیه حضرت معصومه(س) گفت: کسانی که امام (ره) و انقلاب را شناختند دفاع از دستاوردهاي انقلاب و موقعیت زنان ایراني را وظیفه اي براي خـویـش مي دانند و روشنگري در ایـن خصوص را اقدامي راهگشا براي دیگر ملتها بویژه زنان مي شمارند
دفاع از دستاوردهای انقلاب و موقعیت زنان ایرانی، وظیفه افرادی که امام(ره) و نهضت او را شناختند/ تأکید محققین غربی بر نقش سیاسی زن مسلمان ایرانی
1401/11/14 - 08:36
تاریخ و ساعت خبر:
144008
کد خبر:
به گزارش خبرگزاری زنان ایران - سیستان و بلوچستان : زهرا رحمانی مدیر حوزه علمیه حضرت معصومه(س) زاهدان در گفتگو با خبرنگار طنین یاس ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله و گرامیداشت هفته زن و روز مادر گفت: مادر، زیباترین واژه آفرینش است و مؤثرترین عامل تربیت و نگاهبان سلامت روحی و روانی و جسمانی فرزند؛ مهم تر از همه عامل انتقال ارزش ها به کودک است، چرا که یکی از مهم ترین عوامل پای بندی فرزندان به مسائل ارزشی و دینی، چگونگی رفتار مادر با فرزند است. اگر کیفیت تعامل مادر با کودکان خوب باشد، آنها بیشتر به ارزش های خانواده و دین پای بند می مانند، افزون بر آن، پذیرش برنامه های دینی و ارزش های مذهبی را برای فرزند آسان می کند.
البته علاوه بر چگونگی رفتار مادران در انتقال ارزش ها، قوّت دینی مادر و پای بندی وی به مسائل مذهبی یکی دیگر از عوامل پای بندی کودکان به فرهنگ دینی و ملی است. نقش کلیدی مادران در فرهنگ سازی موجب شده که در نظام تربیتی و حقوقی اسلام، توجه و تأکید و اهتمام ویژه ای به حقوق مادران شود. در آموزه های دینی ضمن تأکید بسیار بر مقام والای مادری و جایگاه مادر، به ضرورت احترام به مقام رفیع مادری، توجه داده، اهتمام جدی نسبت به برآوردن حقوق مادران و توجه بسیار به سلامت جسمانی، روحی و روانی آنان کرده، چرا که سلامت جامعه به سلامت خانواده، و نشاط و اقتدار و پویایی خانواده به مادر وابسته است. نقش محوری مادر در سازندگی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست. امام خمینی(ره) در خصوص نقش الگویی مادران می گوید: «شماها در تحصیل کوشش کنید که به فضایل اخلاقی، فضایل اعمالی مجهز، شما برای آتیه مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید. دامان شما یک مدرسه است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت شوند. شما فضایل تحصیل کنید تا کودکان شما در دامان شما به فضیلت برسند.»

وی افزود : اهمیت انسان سازی و تربیت انسان در اسلام به حدی است که هدف دین و کار اصلی انبیا است و خانواده عهده دار این امر مهم می باشد. اسلام بر اساس تقسیم کار، آن را بر عهده مادر گذاشته، با توجه به توانایی های زن روشن است که واگذاری آن فقط به پدر، تقسیم کار نادرست می باشد. امام خمینی(ره) بر اساس بینش ژرف انسان شناسانه و با عقیده ای عمیق به اسلام و هدف آن یعنی تربیت انسان، نیز با اعتقاد به والایی شغل انسان سازی که کار انبیا است، وظیفه اوّل زنان را مادری می دانست و سایر امور را در درجه بعد قرار می داد و می گوید: «دامن مادر بزرگ ترین مدرسه ای است که بچه ها در آنجا تربیت می شوند. آنچه بچه از مادر می شنود غیر از آن چیزی است که از معلم می شنود. در دامان مادر بهتر تربیت می شود تا در جوار پدر یا جوار معلم. مادری یک وظیفه انسانی و الهی و یک امر شریف است البته امام بر این اعتقاد نبود که خانم ها فقط اشتغال به امور خانه و خانه داری و تربیت فرزند داشته باشند، بلکه معتقد بود اصالت با شغل مادری است و اولویت فعالیت، مسئولیت تربیت است. ایشان همچنین در این باره می فرمایند: «شغل اصلی زن، شغل همسری و مادری است، ولی بعضی خیال می کنند این اهانت به زن است و مهم ترین کاری که زن می تواند بکند کار مادری است، البته در مواردی شاید کارهای اجتماعی زنان واجب عینی و یا کفایی نیز باشد اما در همه حال باید خانم ها فعالیت اجتماعی شان را با حفظ جنبه خانه داری بکنند و الگویشان فاطمه زهرا(س) باشد.»

رحمانی گفت: نقـش و جایگاهـي که زنان مسلمان ایرانـي در شـروع مبارزات و پـس از پیروزي در عرصه هاي مختلف داشته و دارند همواره نگاههاي متفاوتي را در داخل و خارج کشـور به خـود جلب کـرده و تحلیلها و تفسیـرهاي بسیاري را به دنبال داشته است. آنها که با واقعیات جامعه اسلامـي ایران آشنایي ندارند و یا از سر غرض ورزي و دشمني, بـا مسایل و دستـاوردهاي انقلاب و نظام اسلامـي بـرخـورد مـي کننـد طبیعي است که نمي تـوانند و یا نمي خواهند چهره درستي از ایـن جایگاه زن و نقـش مادری ترسیـم کنند اما ایـن بخشـي از ماجراست که دشمنان و محافل صهیـونیستـي و آنان که انقلاب اسلامـي منافعشان را به خطر انداخته در پی آنند و می دانند ارائه نمـونه اي از جامعه اسلامي به عنوان الگـوي عملي در جهان معاصر, سلطه ظالمانه آنان را زیر سـوال مي برد اما با این وجود طیف وسیعي از طـرفـداران حقیقت و ارزشهاي متعالـي انسـانـي و اسلامـي در میـان مسلمانان و غیر مسلمانان, حقایق را مـي دانند و از جایگاه والا و نقـش سازنده و فعال زن مسلمان ایرانـي در زمینه هاي مختلف آگاهنـد و واقعیات دنیاي بیـرون از آن, بـویژه غرب را نیز مـي دانند و مـي تـوانند تشخیص دهنـد که اسلام و انقلاب به رهبـري حضـرت امـام خمینـي چه دستـاوردهـایـي را بـراي زنان داشته است.
وی بیان داشت: کسانی که امام (ره) و انقلاب را شناختند دفاع از دستاوردهاي انقلاب و موقعیت زنان ایراني را وظیفه اي براي خـویـش مي دانند و روشنگري در ایـن خصوص را اقدامي راهگشا براي دیگر ملتها بویژه زنان مي شمارند خانم ثریا کلیم صدیق از لندن در این باره می گوید : مـن امکان دو سفـر به ایران را داشته ام و به واسطه دوستان ایرانـي زیادي که از نقاط مختلف جهان خصوصا در لندن دارا هستـم, کاملا با زنان مسلمان ایراني و روحیات آنان آشنا شده ام و به جرإت مي تـوانـم بگـویـم که زنان ایراني واقعا توانا هستنـد و تـواناتر از زنان اروپایـي و غربـي. زنان ایرانـي در زمینه هاي مختلف تحقیقـي, تحقیقاتـي, فرهنگـي تخصصهاي زیادي دارنـد. حضـور فعال زنان در عرصه هاي مختلف, واقعا مایه شادي و شعف براي ما است. به نظر مـن اگر غرب, زنان مسلمان و ایران را علي رغم ایـن همه حضـور و تـوانایي اش مورد حمله قرار مي دهد, بدیـن علت است که نمي تـواند آنچه را که مي بیند باور داشته باشد. غربیها سالها بـرخلاف ایـن واقعیت که امـروز بـا آن مـواجه هستنـد, تبلیغات کـرده اند. لذا, در تبلیغات امروزشان نیز به علت مـوضع خصمانه اشان با اسلام هر چه که خـود مي خـواهند, ببینند و بشنوند مي نویسند و کاري به واقعیت ندارند. اما آنچه حائز اهمیت است نقـش الگـویي است که ایران اسلامي براي دیگر میهمانان آزاده در جهان دارد و زن مسلمـان ایـرانـي نیز همیـن نقــش را به عهده دارد).

ایمگارد پین محقق و استاد دانشگاه آفن نیز در مورد نقش سیاسی زن مسلمان ایرانی می گوید: (زنان ایرانـي تـوانستنـد با پرچـم حجاب, هـویت خویش را به نمایش بگذارند و ایـن پرچم بود که باعث تقویت و نیروي بیشتر انقلاب شـد. به همیـن علت مسإله زنان ایران به عنـوان یک بهانه از طـرف ضـد انقلاب و آمریکا مطرح شـد تا از این طریق به انقلاب حمله کننـد. غرب به ایـن مسإله پـي برد که زنان ایراني داراي فکر هستند و مي تـوانند تصمیـم بگیرند و حضـوري فعال در اجتماع داشته باشند. و ایـن مسإله اي است که مـي تـواند علـي رغم آن آزادي و تساوي ظاهري که زنان غربـي به دست آورده اند, صـدمه اي بر پیکره غرب وارد کنند. به عبارت دیگر, وحشت از نقـش الگـویي که زنان مسلمان ایراني مـي تـوانند داشته باشنـد, باعث یک سـري از تهاجمات غرب به سـوي آنان است زیـرا ایـن تصـویـر زن ایـرانـي مـي تـوانـد بـاعث شـود تـا زن غربـي تحت تـإثیـر قـرار گیرد).
وی در پایان یادآور شد : ما بانوان و مادران باید تلاش کنیم تا با پیروی از دستورات الهی و با وجود پربرکت این انقلاب اسلامی به جایگاه واقعی و رفیع مادر بودن دست پیدا کنیم و فرزندانی صالح و نیکو برای حفظ اسلام و ادامه راه امام (ره ) و شهدا تربیت کنیم تا نقش موثری در امر ظهور داشته باشیم
خبرنگار - داودی
انتهای پیام/*

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
مادران، پایبندی به مسائل ارزشی، فرزند پروری، حوزه علیمه، نظام تربیتی و حقوقی اسلام،
ارسال نظر
مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
سیستان و بلوچستان
V
آرشیو